آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R


مقالات مرتبط با «روش دانت» :

• آزمون های Post-Hoc در SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش SPSS

مروری بر Anova فرض کنید که {E1, E2, …, Ek } K نمونه ای باشند که مستقلا از توزیع نرمال با واریانسهای برابر اما با میانگین های دلخواه تولید شده باشند. در این صورت آزمون Anova فرض برابری میانگین های این توزیع ها را آزمون می کند. در واقع فرض صفر ...
متن کامل مقاله »
1 |