آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R


مقالات مرتبط با «خوشه بندی کامیانگین» :

• خوشه بندی به روش K-Means در R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش R

یکی از روش های معتبر خوشه بندی، خوشه بندی K-mean است که بر اساس کمترین فاصله های هر داده از مرکز یک خوشه (میانگین) خوشه بندی را انجام می دهد. در نرم افزار R ، با استفاده از تابع kmeans() همان طور از اسم آن مشخص است داده های خود را به روش k-means خوشه بندی کرده تا آن...
متن کامل مقاله »
1 |