آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R


مقالات مرتبط با «خوشه بندی سلسله مراتبی» :

• خوشه‌بندي سلسله مراتبي (hierarchical clustering) در R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش R

خوشه بندی سلسله مراتبی تکنیکی است که در گروهبندی یا دسته بندی داده ها به کارمی رود. نقاط داده ها در این روش در  دسته ها و زیر دسته هایی بر اساس معیار شباهت قرار می گیرند.در روش خوشه بندي سلسله مراتبي، به خوشه‌هاي نهايي بر اساس ميزان عموميت آنها  ساختاري سلسله‌ مراتبي، معمولا به صورت درختي نسبت داده مي‌شود....
متن کامل مقاله »
1 |