آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R


مقالات مرتبط با «تحلیل واریانس» :

• آنالیز واریانس یک طرفه در spss

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش SPSS

وقتی بخواهیم میانگین های یک صفت کمی را درسه یا  بیش از سه گروه مقایسه کنیم، آنالیز واریانس یک طرفه راه حل مناسبی است. در واقع این تجزیه و تحلیل، ما را در فهم تفاوت بین گروه ها یاری می کند. در طرح آزمایش نیز، هرگاه بخواهیم اثر عاملی با بیش از دو سطح را بر متغیر پاسخ بررسی کنیم،...
متن کامل مقاله »
1 |