آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R


مقالات مرتبط با «آموزش spss» :

• آنالیز واریانس یک طرفه در spss

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش SPSS

وقتی بخواهیم میانگین های یک صفت کمی را درسه یا  بیش از سه گروه مقایسه کنیم، آنالیز واریانس یک طرفه راه حل مناسبی است. در واقع این تجزیه و تحلیل، ما را در فهم تفاوت بین گروه ها یاری می کند. در طرح آزمایش نیز، هرگاه بخواهیم اثر عاملی با بیش از دو سطح را بر متغیر پاسخ بررسی کنیم،...
متن کامل مقاله »

• آزمون های Post-Hoc در SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال آمارآکادمی
موضوع: آموزش SPSS

مروری بر Anova فرض کنید که {E1, E2, …, Ek } K نمونه ای باشند که مستقلا از توزیع نرمال با واریانسهای برابر اما با میانگین های دلخواه تولید شده باشند. در این صورت آزمون Anova فرض برابری میانگین های این توزیع ها را آزمون می کند. در واقع فرض صفر ...
متن کامل مقاله »
1 |