آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R


• نحوه محاسبه Multinomial Logistic Regression در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

اگر متغیر وابسته دارای طبقات از هم گسسته و در طیف اسمی قرار گرفته باشد برای پیش بینی رخداد هر یک از طبقات باید از رگرسیون لجستیک چند جمله ای استفاده شود. این روش تحلیل چند متغیره امروزه کاربرد فراوانی در علوم مدیریتی، رفتاری، پزشکی، روانشناسی، بازاریابی و ... دارد. در واقع این روش را می توان با روش هایی...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه رگرسیون ترتیبی (Ordinal Regression)در نرم افزارR

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

زمانیکه متغیر وابسته از جنس ترتیبی باشد کاربرد رگرسیون ترتیبی مفهوم پیدا می کند این رگرسیون که از خانواده رگرسیون های لجستیک است نسبت به روش هایی چون تابع ممیزی دارای مزیت هایی به شرح زیر است:• از آنجا که این روش به نرمال بودن توزیع و همسانی واریانس ها در هر گروه حساسیت ندارد لذا کاربرد آنها در برآورد تغییرات...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه تحلیل کانونی در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

اگر محققی بخواهد روابط بین دو مجموعه از داده ها را مطالعه کند روش تحلیل کانونی بهترین روش خواهد بود. این روش به عنوان یک روش تحلیل چند متغیره جهت پیدا کردن روابط خطی بین دو مجموعه چند متغیره کاربرد فراوانی دارد. به عنوان مثال محققی علاقه مند است بداند آیا بین پنج متغیر روانشناختی و پنج ویژگی فردی رابطه...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه رگرسیون توبیت (Tobit Regression) در نرم افزار STATA

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

مدل های توبیت که گاها رگرسیون حساس شده و یا سانسور شده نامیده می شوند، به منظور بررسی روابط خطی در شرایطی که در مورد متغیر وابسته یک حد بحرانی در سمت راست یا چپ مشاهده شود استفاده می شود. از این رو به این نوع خاص از توابع پیش بینی رگرسیون سانسور شده نیز اطلاق می شود. وجود موارد...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه مدل Logit در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

مدل های لوجیت معرف مدل هایی هستند که متغیر وابسته آنها دو بعدی است. در یک مدل لجیت لگاریتم برتری به عنوان برونداد مدل و بر اساس ترکیبی از متغیر های مستقل مدلیزه می شود. به عنوان مثال اگر متغیر وابسته موفق شدن یا نشدن یک تیزر تبلیغاتی با اساس ضریب نفوذ آن باشد، و بخواهیم متغیر های مستقل پیش...
متن کامل مقاله »

• آموزش نحوه محاسبه مدل رگرسیون لجستیک Binomial logistic regression در نرم‌افزار SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

در بسیاری از پژوهش ها متغیر وابسته مورد مطالعه ماهیتا یک متغیر گسسته است که برای برآورد رخداد هر یک از سطوح نیازمند استفاده از رگرسیون های کیفی هستیم. رگرسیون های با متغیر وابسته گسسته دارای انواع مختلفی هستند که با توجه به ماهیت متغیر وابسته تعیین می شوند. اگر متغیر وابسته دو بعدی(dichotomous) باشد رگرسیون لجستیک Binomial (or binary)...
متن کامل مقاله »

• مدلسازی Hierarchical log-linear analysis برای تحلیل داده های طبقه ای در نرم افزار SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

یکی از موانعی که در توسعه تحقیقات پرسشنامه ای وجود دارد، ترتیبی و کیفی بودن غالب طیف های مورد استفاده در آن است. از اینرو به اعتقاد غالب آمار دانان اطلاعات پرسشنامه ای از آنجا که عموما در قالب طیف هایی چون لیکرت به دست می آید، بهتر است که با روش های کیفی و طبقه ای مورد تحلیل قرار...
متن کامل مقاله »

• کاربرد آنالیز رگرسیون خطی(Linear Regression) با استفاده از نرم افزار SAS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SAS

با توجه به سوالات مکرر دانشجویان در مورد نحوه محاسبه رگرسیون خطی در نرم افزار SAS بر آن شدم تا محاسبه روش محاسبه این آزمون را به طور مختصر در این نوشتار ارائه دهم. اصولا کاربرد رگرسیون در مطالعات مختلف بسیار وسیع است و کمتر تحقیقی را می توان یافت که از رگرسیون ها برای پیش بینی ها استفاه نکرده...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه حداقل مربعات دو مرحله ای در نرم افزار SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

Two Stage Least Squares (2SLS) Regressionرگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای یک روش پیشرفته رگرسیونی برای پوشش مدل هایی است که خاصیت بازگشتی بودن را که مفروضه اصلی رگرسیون خطی عمومی است، را نقض می کنند. به ویژه مدل هایی که محقق باید همبستگی بین یک یا تعداد بیشتری از متغیر های پیش بین خود را با متغیر وابسته مدل...
متن کامل مقاله »

• محاسبه رگرسیون غیر خطی(Nonlinear Regression) در SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

رگرسیون غیر خطی به الگوریتم هایی که برای تطبیق توابع غیر خطی تصادفی بر روی داده های گرد آوری شده مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در اینجا هدف برازش تصادفی یکی از 21 تابع مندرج در جدول 1 بر روی داده های گردآوری شده جهت رسیدن به حداکثر مقدار ضریب تعیین است. نکته حائز اهمیت در انجام رگرسیون...
متن کامل مقاله »
« صفحه قبل | 1 | 2 | 3 | 4 |