آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R


• محاسبه تابع چند جمله ای در نرم افزار SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

در برخی موقعیت های پژوهشی محقق با یک متغیر وابسته گسسته مواجه است. برای پیش بینی ابعاد آن بهتر است از یک روش لجیت چند جمله ای استفاده نماید. مثلا محققی می خواهد بداند چه متغیر هایی بر انتخاب برند های یک دوربین دیجیتال اثر گذار هستند. به منظور محاسبه Multinomial Logistic Regression در این نرم افزار بهتر است از...
متن کامل مقاله »

• تعیین کارایی مدل Effect Size در آزمون تحلیل واریانس One-way Anova با نرم افزار STATA

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

تحلیل قدرت یا تعیین کارایی اصطلاحی عمومی است که به فرآیند تعیین حجم نمونه برای مطالعات تحقیقاتی اشاره دارد. مفهوم واقعی این عمل به احتمال تشخیص درست اثر ات در صورت وجود اشاره دارد. این فرایند با سادگی آنچه غالب افراد درباره آن تصور می کنند نیست و نیازمند پیش فرض هایی است. به واقع در شرایط مختلف پژوهشی روش...
متن کامل مقاله »

• تعیین حجم نمونه آزمون One-sample t-test در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

یک شرکت تولید کننده لامپ های روشنایی ادعا نموده است عمر لامپ های تولیدی آن بالای 850 ساعت  با انحراف استاندارد 50 ساعت است. شرکت استاندارد ادعا نموده است در این میزا ن اغراق شده است و میزان 810 ساعت عمر مفید بوده است. برای آزمون این ادعا باید از روش تعیین حجم نمونه با تحلیل قدرت استفاده نمود تا...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه تابع لجیت ترتیبی در نرم افزار STATA

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

رگرسیون های لجیت ترتیبی که به Ordinal Logistic Regression معروف هستند نوع نسبتا جدیدی از توابع لجیت محسوب می شوند که در آنها متغیر وابسته یک متغیر گسسته و دارای ترتیب در طبقات است. به عنوان مثال زمانیکه بازار یابان یک شرکت بخواهد بر روی عوامل موثر بر انتخاب سایز بسته های یک محصول کار کنند، یا برند های سه...
متن کامل مقاله »

• تعیین خطای نوع دوم در آزمون t وابسته در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

تعیین خطای نوع دوم که به آن تحلیل قدرت نیز اطلاق می شود دو کارکرد مهم در تحقیقات دارد، • تعیین حجم نمونه برای کاهش رخداد خطای نوع دوم قبل از انجام تحقیق بر اساس انتظارات محقق• محاسبه میزان رخداد خطای نوع دوم پس از ارائه نتایجنرم افزار های متعددی برای این کار وجود دارند که در این بین نرم افزار R...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه تحلیل تشخیصی (Discriminant Analysis (DA در SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

تحلیل تشخیصی جهت ساخت و طراحی یک مدل پیش بینی از عضویت گروه ها بر اساس ویژگی های مشاهده شده برای هر مورد است. به عنوان مثال شرکت تبلیغاتی می خواهد مطالعه کند متغیر های اصلی تفکیک کننده سه گروه مشتریان دائم، تقریبا دائم و دوره ای به چه شکلی است. یا اگر بخواهیم دانش آموزان را به دو گروه...
متن کامل مقاله »

• تحلیل تابع تشخیصی(DFA) در نرم افزار SAS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SAS

تحلیل تشخیصی یا Discriminant Analysis که به تابع ممیزی DFA نیز شهرت دارد، یکی از روش های آماری چند متغیره است که در تفکیک و تشخیص طبقات یک متغیر بر اساس چند متغیر کمی به کار می رود. به عنوان مثال محققی علاقه مند به مطالعه روابط بین سه نوع شغل خدمات مشتریان، مسئولین فنی و تکنسین های توزیع در...
متن کامل مقاله »

• آموزش نحوه محاسبه تابع دو جمله ای اصلاح شده( Exact Logistic) در نرم افزار Stata

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

هنگامیکه متغیر وابسته یک متغیر گسسته و دو بعدی باشد، برای پیش بینی ابعاد آن باید از روش رگرسیون دو جمله ای استفاده کرد. این روش رگرسیونی به حجم نمونه حساس است. روش اصلاح شده رگرسیون لجستیک یا دو جمله ای برای رفع این ضعف طراحی شده است. نرم افزار Stata نسخه 10 به بالا توانایی محاسبه این روش نسبتا...
متن کامل مقاله »

• آموزش نحوه محاسبه تابع ZTP در نرم افزار Stata

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

در مواقعی که داده ها بر اساس شمارش باشند نمی توان از روش هایی چون  رگرسیون معمولی OLS برای به دست آوردن تابع پیش بین استفاده نمود. در این حالت استفاده از روش هایی چون تابع ZTP برای محاسبه این تابع پیش بین مناسب است. اگر در یک مطالعه محققی بخواهد تابع پیش بین تعداد روز های ماندگاری در بیمارستان...
متن کامل مقاله »

• محاسبه رگرسیون Ordinal در نرم افزار SAS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SAS

به منظور بررسی و مطالعه در مورد متغیر های پیش بین موثر بر ابعاد یک متغیر گسسته از رگرسیون های ترتیبی استفاده می شود. این روش رگرسیونی مبتنی بر روش حداکثر درستنمایی است. این روش در مقابل روش هایی چون تحلیل تشخیصی که روشی صرفا کمّی است بسیار کامل بوده و امروزه در تمام حوزه هایی که شانس رخ داد...
متن کامل مقاله »