آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R

در این بخش مقالات آموزشی نرم افزار آماری R قرار خواهد گرفت.

• تعیین خطای نوع دوم در آزمون t وابسته در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

تعیین خطای نوع دوم که به آن تحلیل قدرت نیز اطلاق می شود دو کارکرد مهم در تحقیقات دارد، • تعیین حجم نمونه برای کاهش رخداد خطای نوع دوم قبل از انجام تحقیق بر اساس انتظارات محقق• محاسبه میزان رخداد خطای نوع دوم پس از ارائه نتایجنرم افزار های متعددی برای این کار وجود دارند که در این بین نرم افزار R...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه Multinomial Logistic Regression در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

اگر متغیر وابسته دارای طبقات از هم گسسته و در طیف اسمی قرار گرفته باشد برای پیش بینی رخداد هر یک از طبقات باید از رگرسیون لجستیک چند جمله ای استفاده شود. این روش تحلیل چند متغیره امروزه کاربرد فراوانی در علوم مدیریتی، رفتاری، پزشکی، روانشناسی، بازاریابی و ... دارد. در واقع این روش را می توان با روش هایی...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه رگرسیون ترتیبی (Ordinal Regression)در نرم افزارR

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

زمانیکه متغیر وابسته از جنس ترتیبی باشد کاربرد رگرسیون ترتیبی مفهوم پیدا می کند این رگرسیون که از خانواده رگرسیون های لجستیک است نسبت به روش هایی چون تابع ممیزی دارای مزیت هایی به شرح زیر است:• از آنجا که این روش به نرمال بودن توزیع و همسانی واریانس ها در هر گروه حساسیت ندارد لذا کاربرد آنها در برآورد تغییرات...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه تحلیل کانونی در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

اگر محققی بخواهد روابط بین دو مجموعه از داده ها را مطالعه کند روش تحلیل کانونی بهترین روش خواهد بود. این روش به عنوان یک روش تحلیل چند متغیره جهت پیدا کردن روابط خطی بین دو مجموعه چند متغیره کاربرد فراوانی دارد. به عنوان مثال محققی علاقه مند است بداند آیا بین پنج متغیر روانشناختی و پنج ویژگی فردی رابطه...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه مدل Logit در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

مدل های لوجیت معرف مدل هایی هستند که متغیر وابسته آنها دو بعدی است. در یک مدل لجیت لگاریتم برتری به عنوان برونداد مدل و بر اساس ترکیبی از متغیر های مستقل مدلیزه می شود. به عنوان مثال اگر متغیر وابسته موفق شدن یا نشدن یک تیزر تبلیغاتی با اساس ضریب نفوذ آن باشد، و بخواهیم متغیر های مستقل پیش...
متن کامل مقاله »