آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R

در این قسمت مقالات آموزشی مربوط به نرم افزار SPSS قرار می گیرد. این نرم افزار جهت تحلیل داده‌های پایان‌نامه ها و نیز برای استفاده محققانی که جهت تحلیل داده‌های خود به روشهای پیشرفته نیاز دارند مناسب می باشد.

• نحوه محاسبه حداقل مربعات دو مرحله ای در نرم افزار SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

Two Stage Least Squares (2SLS) Regressionرگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای یک روش پیشرفته رگرسیونی برای پوشش مدل هایی است که خاصیت بازگشتی بودن را که مفروضه اصلی رگرسیون خطی عمومی است، را نقض می کنند. به ویژه مدل هایی که محقق باید همبستگی بین یک یا تعداد بیشتری از متغیر های پیش بین خود را با متغیر وابسته مدل...
متن کامل مقاله »

• محاسبه رگرسیون غیر خطی(Nonlinear Regression) در SPSS

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

رگرسیون غیر خطی به الگوریتم هایی که برای تطبیق توابع غیر خطی تصادفی بر روی داده های گرد آوری شده مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در اینجا هدف برازش تصادفی یکی از 21 تابع مندرج در جدول 1 بر روی داده های گردآوری شده جهت رسیدن به حداکثر مقدار ضریب تعیین است. نکته حائز اهمیت در انجام رگرسیون...
متن کامل مقاله »