آموزش آمار: آموزش SPSS و آموزش SAS و آموزش STATA و آموزش نرم افزار R


• انتخاب مناسب آزمون آماری در spss

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

یکی از مهم ترین سوالاتی که در انجام پژوهش های آماری مطرح می شود انتخاب مناسب روش تحلیل آماری در تحقیقات میدانی است. معمولا نوع  آزمون های آماری از فاکتورهای  ویژگیهای نمونه، انواع داده ها و همچنین نوع تحلیلی که مورد نیاز آمارگر است، مشخص می شود. این تحلیل ها به دوبخش عمده ی آمار ناپارامتری و پارامتری بر می...
متن کامل مقاله »

• رگرسیون خطی با روش بوت استراپ (bootstrap)

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش SPSS

 رگرسیون خطی در spss:به دو صورت می توان رگرسیون خطی را در spss انجام داد. به آدرس زیر بروید :Analyze > Regression > Linear  درکادر محاوره زیر باید• متغیر مستقل خود را انتخاب کنید (xvar)• متغیر وابسته را مشخص کنید (yvar)سپس یک خروجی خوب از جداول دریافت کنید.   معادله های رگرسیونی شما در اولین ستون از اعداد، در زیر جدولی با عنوان...
متن کامل مقاله »

• محاسبه رگرسیون پروبیت در نرم افزار STATA

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

رگرسیون های لجستیک خانواده وسیعی هستند که رگرسیون پروبیت یکی از پرکاربرد ترین آنها است. این رگرسیون در مورد متغیر های دو مقوله ای کاربرد دارد یعنی متغیر وابسته دارای دو وجه است. به عنوان مثال در یک مطالعه، هدف بررسی اثر متغیر های مستقل بر پیش بینی سطوح متغیر وابسته تحقیق است. متغیر وابسته را پذیرفته شدن یا رد...
متن کامل مقاله »

• پیاده سازی روش بوت استرپ در نرم افزارR

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

امروزه موضوع بوت استرپ به عنوان رويكرد ارتقاي قابليت يافته هاي آماري به شدت مورد توجه محققان مختلف است. هدف اين مقاله بررسي روش شناسي آن به طور مختصر و ارائه راههاي محاسبه آن در نرم افزار R است. بوت استرپ روشی ساده اما قوی از روش شبیه سازی مونت كارلو است که برای تعیین دقت آماری یا برآوردکردن توزیع...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه آزمون مقايسه ميانگين t مستقل و زوجي در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

ویلیام سیلی گوسه (William Sealy Gosset) ‏ آماردان  مشهوری است که با نام خودش شناخته شده نیست. او در کانتربری انگلستان به دنیا آمد و در کالج وینستر و سپس در نیوکالج آکسفورد به تحصیل شیمی و ریاضیات پرداخت. وي نام مستعار Student، یا دانشجو را برگزید و به این ترتیب امروز این نام در علم آمار ماندگار شد. در...
متن کامل مقاله »

• محاسبه فرم های درجه دوم و لجستیک تابع تشخیصی در Stata

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش STATA

هدف اصلی تابع تشخیصی ارائه یک تابع پیش بین برای تفکیک اعضای یک جامعه بر اساس قدرت تفکیکی متغیر های مستقل وارد شده به مدل است. متغيرهايي که بهترين  تمايز را بين دو گروه قائل ميشوند هدف اوّليه تحليل تشخيصي است. متغيرهايي که بهترين قدرت تشخيص را دارند تحت عنوان متغيرهاي متمايز کننده شناخته ميشود. نظريه آغازين آن به دهه...
متن کامل مقاله »

• ارزیابی تست های تشخیصی تحلیل های واریانس در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

در روش های پارامتری کلاسیک بررسی وجود داده های پرت؛ همسانی واریانس و بررسی توزیع نرمال، به عنوان پیش شرط های اساسی همواره مورد نظر محققان و داده پردازان بوده است. تست های چون ANOVA, ANCOVA , MANOVA به این تست ها حساسیت داشته و قبل از تحلیل نتایج این آزمون ها، بررسی تست های تشخیصی از اهمیت بالایی برخوردار...
متن کامل مقاله »

• محاسبه تحلیل های ناپارامتری (Nonparametric Tests) مقایسه میانگین در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

مقایسات میانگین همواره یکی از روش های آماری مطرح در مطالعات گوناگون بوده و هستند. نوع خاصی از تحلیل های مقایسه میانگین که به تحلیل های ناپارامتری معروف هستند در شرایط خاص نرمال ، همسانی، سطح اندازه گیری و ... به کار گرفته می شوند. نرم افزار R  توانایی محاسبه این تحلیل ها را داشته که در این بخش برخی...
متن کامل مقاله »

• محاسبه تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مولفه های اصلی(Principal Components and Factor Analysis) در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

به منظور محاسبه تحلیل عاملی در نرم افزار R از بسته princomp استفاده می شود. تحلیل عاملی یک روش آماری چند متغیره برای دسته بندی و شناسایی ساختار های موجود در بین داده های تحقیق است که عمدتا اکثر بسته های آنالیز چند متغیره این آزمون را محاسبه می کنند. نرم افزار R با توجه به وجود بسته های متنوع...
متن کامل مقاله »

• نحوه محاسبه پروبیت (Probit Regression) در نرم افزار R

نویسنده: هیئت تحریریه ژورنال الکترونیکی آمار آکادمی
موضوع: آموزش R

رگرسیون پروبیت که به مدل های پروبیت نیز معروف هستند زمانیکه خروجی یا متغیر وابسته مدل دو وجهی باشد کاربرد دارد. در مدل های پروبیت معکوس توزیع نرمال استاندارد به عنوان ترکیبی خطی از متغیر های پیش بین مدل سازی می شود. در این شرایط کاربرد روش های معمولی رگرسیون کاربرد ندارد زیرا در توزیع در دو سطح رخ داده...
متن کامل مقاله »